17.07 - 10.35

«М.АРТ.КАН­ТАКТ-2019»

XIV МІЖ­НА­РОД­НЫ МО­ЛА­ДЗЕ­ВЫ ТЭ­АТРА­ЛЬ­НЫ ФО­РУМ ПРАД­СТА­ВІЎ ГЛЕ­ДА­ЧАМ ДВАЦ­ЦАЦЬ ТРЫ СПЕК­ТАК­ЛІ ДВАЦ­ЦА­ЦІ ТРОХ ТЭ­АТРАЎ І НЕ­ЗА­ЛЕЖ­НЫХ ТЭ­АТРА­ЛЬ­НЫХ ПРА­ЕКТАЎ З ДЗЕ­СЯ­ЦІ КРА­ІН І РЭ­ГІ­ЁНАЎ СВЕ­ТУ — БЕ­ЛА­РУ­СІ, РАС­ІІ, ГРУ­ЗІІ, ЛАТ­ВІІ, АРМЕ­НІІ, УКРА­ІНЫ, ІЗРА­ІЛЯ, ПРЫ­ДНЯС­ТРОЎ­Я, ПОЛЬ­ШЧЫ, ЛІТ­ВЫ.

28.06 - 16.10

В конце марта в Могилеве (Республика Беларусь) прошел очередной, уже четырнадцатый, театральный форум «М@рт-контакт». За прошедшие годы фестиваль стал по-настоящему важным событием в жизни города, о чем также свидетельствуют раскупленные за неделю билеты на все спектакли.

21.05 - 15.31

Завяршыўшы некалькі тыдняў таму чарговы “М.аrt.кантакт”, Магілёўскі драматычны тэатр ужо жыве новымі прэм’ерамі. 20 красавіка пачалося “Купанне з акуламі”, пастаўленае Уладзімірам Пятровічам паводле п’есы сучаснага амерыканскага драматурга Дона Нігра. З 15 мая ажно тры вечары запар на сцэне панаваў мальераўскі “Тарцюф” у режысёрскім прачытанні Кацярыны Аверкавай. А побач з імі працягвае сваё сцэнічнае жыццё “Жоўты пясочак” паводле аповеду Васіля Быкава. Паказаная на згаданым фестывалі, гэта дыпломная праца Камілі Хусаінавай выклікала хвалю дыскусій. І не пакідае хваляваць дагэтуль.

04.05 - 21.17

Оргкомитет Международного молодежного театрального форума «М.art.контакт» принимает заявки на следующий год!
Форум пройдет с 21 по 27 марта 2020 года.
Заявки на участие следует отправлять на e-mail: info@mdrama.by.
Форму заявки на английском и русском языках можно скачать ниже.
К участию приглашаются профессиональные театральные коллективы и отдельные исполнители из Беларуси и зарубежья.

04.05 - 20.58

Новости о форуме от организаторов

Рубрика форума «М.@rt.контакт» на сайте Могилевского драматического театра: www.mdrama.by/martkontakt
Страницы форума в социальных сетях:
VK: https://vk.com/martkontakt
Instagram: https://www.instagram.com/mart.kontakt/
Facebook: https://www.facebook.com/Mart.kontakt/

04.05 - 20.24

Выпуск 17.04.2019. БЕЛАРУСЬ 4| Могилев

Страницы